การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Supervisory Skills Development)

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เหมาะสำหรับหัวงาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ