การบริหารแบบลีน (Lean Management)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน