อบรม มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ