อบรม จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ