อบรม เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงาน หัวหน้างานมืออาชีพ

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ