อบรม หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non-HR)

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ