อบรม เทคนิคสร้างตารางทักษะการทำงาน (Matrix skill) และประเมินผล

เหมาะสำหรับพนักงาน หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ