การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม AM (Total Productive Maintenance : TPM (AM))

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท