แนะนำวิทยากรของเดอะเมทริกส์เทรนนิ่ง (The Matrix Training)

เรามีทีมงานอาจารย์ที่มากประสบการณ์สอน มากความสามารถให้ท่านได้ร่วมเปิดองค์ความรู้ พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Trainer-Nun.jpg
อ.นันทชัย อินทรอักษร

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชียวชาญ 

 • ด้านการเพิ่มผลผลิตและกำไร

 • ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & PowerPoint

 • ด้านความความปลอดภัยทางไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงาน

การศึกษา

 • ปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

photo.JPG
อ.อิสระวัจน์ สิทธิการุณ

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชียวชาญ 

 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

photo.JPG
อ.อรุณี  ภูดิทคุณานนท์ 

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชียวชาญ 

 • ด้านการค้าระหว่างประเทศ

 • ด้านการวางแผนการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ 

 • ด้านการสร้างกระบวนการขายอย่างมีระบบ 

การศึกษา

 • Certificate “Global Marketing”   International Import- Export Institute, USA

 • ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย