อบรม เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร/ทีม

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกคน และผู้สนใจ