อบรม แรงจูงใจในการทำงาน เหมาะสำหรับ พนักงานขาย เจ้าของกิจการ และผู้สนใจ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักขายมือทองที่องค์กรต้องการ

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

3. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

4. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. นักขายมือทองที่องค์กรต้องการ

 • คุณสมบัตินักขายมืออาชีพ

 • บันไดสู่ความสำเร็จของอาชีพขาย

 • ปัจจัยแห่งความล้มเหลว

 • นักขายที่ลูกค้าและองค์กรไม่ปรารถนา

 • องค์ประกอบในตัวพนักงานขายที่จะสร้างความสำเร็จ

 

2. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 • การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร

 • การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

 • ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขาย

 • ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

 • เทคนิคการคิด และทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เสริมสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า

 • การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก

 • มนุษย์สัมพันธ์ หลักการดูแล และสร้างสัมพันธ์ด้วยหัวใจ

 • จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ

 • สัญญาณอันตราย ตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า 

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437