หลักการ/แนวความคิด

โปรแกรม  Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

หลายท่านไม่สามารถนำเอาการอบรม Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานอบรม Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันที่ การคำนวณแบบมีเงื่อนไขได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกี่ยวการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น VLOOKUP เป็นต้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในการใช้ PIVOT Table / Chat
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้าง Dashboadrs ด้วย PivotTable เพื่อแสดงเป้าหมาย KPI
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. ทบทวนพื้นฐานและการคำนวณด้วยการอบรม Excel
 2. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)
 3. สูตรการทางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY
 4. การจัดการระบบเงื่อนไขของการทำงานด้วย ฟังก์ชั่น IF, COUNTIFs, SUMIFs, DATEDIF, VLOOKUP
 5. เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกราฟประเภทต่างๆ Column , Line , Stacked Column , Pie Combination Charts , 2-Axis Chart รวมไปถึงการใช้กราฟชั้นสูง
 6. เทคนิคการวิเคราะห์ความถูกต้องของสูตรด้วย Trace Precedents / Error checking / Evaluate Formula
 7. สรุปข้อมูลจำนวนมากและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานด้วย PivotTable / Chart
 8. สรุปข้อมูลใน PivotTable ด้วย SUM, COUNT , MAX , MIN , AVERAGE
 9. สร้าง Dashboadrs ด้วย PivotTable เพื่อแสดงเป้าหมาย KPI
 10. เทคนิคการป้องกันข้อมูลด้วยการ ซ่อนสูตร / ป้องกัน Sheet / ป้องกันไฟล์

** ทุกหัวข้อมีตัวอย่างพร้อมไฟล์ในการเรียน

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม Excel

 • การบรรยาย 50 %
 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971, 061-651-6149

thematrixtraining@gmail.com

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437