เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/ แนวความคิด

                   โปรแกรม  Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบัน และอนาคตเป็นสำคัญ

                   หลายท่านไม่สามารถนำเอาการอบรม Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้ และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม 

                  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานอบรม Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันที่ การคำนวณแบบมีเงื่อนไขได้

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกี่ยวการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น VLOOKUP เป็นต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในการใช้ PivotTable/ Chat

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้าง Dashboadrs ด้วย PivotTable เพื่อแสดงเป้าหมาย KPI

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมาก และการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)

 2. การกำหนด Auto Fill ช่วยเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย (Data Vlidation)

 3. การทำงานเกี่ยวกับวันที่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIFS, WEEKDAY

 4. การจัดการระบบเงื่อนไขด้วย IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, VLOOKUP, XLOOKUP

 5. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรด้วย Trace Precedents/ Error checking/ Evaluate Formula

 6. เทคนิคการใช้สร้างกราฟชั้นสูง เพื่อการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

 7. การหาผลรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ Group และ Subtotal

 8. การสร้างและควบคุม PivotTable/ Chart ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับในองค์กร

 9. การรวม PivotTable จากหลาย ๆ Sheet เข้าไว้ด้วยกัน

 10. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ PivotTable/ Chart สรุปข้อมู SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE

 11. การสร้าง Dashboads ร่วมกับ PivotTable/ Chart เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตัวอย่าง Workshop/ กรณีศึกษา

 • ทุกห้วข้อมีการทำ Workshop สลับกับเนื้อหา (28 Workshop)

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม Excel

 • การบรรยาย 50%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 50%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437