The Matrix Training

บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมสัมมนา In-House Training & Public Training :
  • อบรม สัมมนา ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel,   อบรม excel ,อบรม เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint
  • อบรม สัมมนา เพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน หลักสูตร อบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ, อบรม เทคนิคการลดทุน, อบรม 5ส, อมรม ไคเซ็น (Kaizen), อบรม AM TPM, อบรม QCC, TQM, อบรม SPC, อบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Perventive Maintenance) และอบรม การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)
  • อบรม สัมมนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร อบรม เทคนิคการบริหารคน,อบรม HR มืออาชีพ,อบรม กฎหมายแรงงาน, การจัดทำ JD& KPI& Competency, อบรม การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร,  
  • อบรม สัมมนา ด้านการตลาดและการขาย หลักสูตร อบรม การส่งออกสินค้าสำหรับมือใหม่ ,อบรม การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์, อบรม การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,อบรม ขั้นตอนการส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก
  • อบรม สัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
     
Analysing Data

Together We Reach The Goal

ถ้าอยากไปเร็ว ให้ไปคนเดียว
แต่ถ้าอยากไปไกลให้ไปด้วยกัน
เราเดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง
2. เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่

หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำสไลด์และนำเสนอไม่โดนใจเจ้านายหรือลูกค้า พูดติดๆ ขัดๆ
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
4. Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต.png
หลักสูตร ไคเซ็น & TPM (AM) เพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen & TPM (AM))
อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคคลคนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง เรียนรู้การเพิ่มผลผลิต
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
1. เทคนิคการใช้ Excel ที่จำเป็น.jpg
หลักสูตร เทคนิคการใช้ Excel ที่จำเป็น (Essential Microsoft Excel Techniques)
อบรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่รู้ Excel แต่ยังดึงทีเด็ดออกมาใช้ไม่ได้ เช่น Vlookup,Pivot table, Dashboard
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
อิส4 เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสา
หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non-HR)
อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนังงานผู้ต้องการเป็นหัวหน้าสายงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจ
*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
แนะนำหลักสูตร

Public Training

 
แนะนำหลักสูตร

In-House Training

4. Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต.png

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

3. 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการประเมินผ

5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการประเมินผลงาน

การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2. เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่

เทคนิคการนำเสนอผลด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ

เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง

6. การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (AM)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผลลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ

1. เทคนิคการใช้ Excel ที่จำเป็น.jpg

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel

โปรแกรม  Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ

อิส4 เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสา

เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ 

หลักสูตร In-House Training ทั้งหมด
1be28cac67bf415a8618898efbd13a37.jpg

The Matrix Training

บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคน เพิ่มผลผลิตงานอย่างครบวงจรและเป็นสากล
อบรม สัมมนา ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, อบรม excel ,อบรม เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint,อบรม สัมมนา เพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน หลักสูตร อบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ, อบรม เทคนิคการลดทุน, อบรม 5ส, อมรม ไคเซ็น (Kaizen), อบรม AM TPM, อบรม QCC, TQM, อบรม SPC, อบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Perventive Maintenance) และอบรม การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance),อบรม สัมมนา ด้านทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร อบรม เทคนิคการบริหารคน,อบรม HR มืออาชีพ,อบรม กฎหมายแรงงาน, การจัดทำ JD& KPI& Competency, อบรม การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร, อบรม สัมมนา ด้านการตลาดและการขาย หลักสูตร อบรม การส่งออกสินค้าสำหรับมือใหม่ ,อบรม การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์, อบรม การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,อบรม ขั้นตอนการส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก, อบรม สัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การอบรมสัมมนา
กลุ่มบริษัท
 
IMG_25620221_085959.jpg
บริษัท เอกไทยเคมี จำกัด
หลักสูตร เทคนิคการใช้ Excel 
Photo 18-11-2560 BE 09 26 11.jpg
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
หลักสูตร 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิต
1551063567339.jpg
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM
IMG_25610925_155830.jpg
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต
IMG_25620216_085024.jpg
บริษัท ไทยเจริญมอเตอร์ จำกัด
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
IMG_25610830_090526.jpg
บริษัท ไอพีเทรดดิ้ง จำกัด
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel
บริษัทที่
เคยร่วมงาน