เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/แนวความคิด

เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนามาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทาให้การนาเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สาคัญคือทาให้การนาเสนอไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคาบรรยาย ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนาเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนาเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนาเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทาให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม
 • ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง

 

 • เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
 • การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล ในรูปแบบกราฟิก
 • เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
 • เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
 • เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
 • เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video
 • เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube
 • เทคนิค Tips & Tricks
 • รวมคีย์ลัดที่จำเป็น
 • การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
 • การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
 • การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint
 • การแปลงเป็นไฟล์ PDF
 • การปริ้นสไลด์

 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : เทคนิคการสร้างภาพอย่างมืออาชีพ
 • Workshop 2 : สร้างอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เพื่อการนำเสนอ
 • Workshop 3 : สร้างชิ้นงานเคลื่อนไหว (Animation)
 • Workshop 4 : เทคนิคการทำงานกับวิดีโอ
 • Workshop 5 : เทคนิคการนำเสนอ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/เกมส์ 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971, 061-651-6149

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%

ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437