อบรม 5ส เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/ แนวความคิด อบรม 5

                    5ส คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ อบรม 5ส ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงาน และวิธีการทำงาน

                    การส่งเสริม และผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอบรม 5ส จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอบรม 5ส จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM, TQM, QCC, 7 Waste, ISO HACCP เป็นต้น

                   หลักสูตรนี้นอกจากกล่าวถึงการลงมือทำ 5ส แล้วยังมุงเน้นเรื่องการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้า  (Auditor) แบบยั่งยืน และได้มาตราฐาน ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ประเมินผลงาน ประเมินแบบไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัด จนกลายเป็นคนทำ 5ส ตามข้อกำหนดกลับได้คะแนนในการประเมินผลงานน้อย หลักสูตรนี้จะเป็นทางออกสำหรับผู้ประเมินผลอีกหลักสูตรหนึ่ง

  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อบรม 5

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5ส เบื้องต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 5ส  ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร อบรม 5

 • แนวคิด และหลักการที่สาคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส

 • การมีส่วนร่วม และจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส

 • ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงาน และองค์กรในการทำระบบ 5ส

 • แนวทาง และขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

 • การนำระบบ 5ส ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

 • รูปแบบ และการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส อย่างเป็นรูปธรรม

 • ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน

 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบอบรม 5ส ให้ได้ผลและยั่งยืน

 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส ที่ประสบผลสำเร็จ

 • ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้า และล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน

 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

 • สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : สำรวจพื้นที่เข้าข่าย 3ส แรก

 • Workshop 2 : กำหนดพื้นที่ วิธีการดูแล ผู้รับผิดชอบ

 • Workshop 3 : วิธีการตวจสอบ และการประเมินแต่ละพื้นที่

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 5ส

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

อ.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้  200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437