เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/แนวความคิด

5ส คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ อบรม 5ส ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงาน

การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอบรม 5ส จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดและสิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอบรม 5ส จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO HACCP เป็นต้น

หลักสูตรนี้นอกจากกล่าวถึงการลงมือทำ 5ส แล้วยังมุงเน้นเรื่องการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้า  (Auditor) แบบยั่งยืนและได้มาตราฐาน ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ประเมินผลงาน ประเมินแบบไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัด จนกลายเป็นคนทำ 5ส ตามข้อกำหนดกลับได้คะแนนในการประเมินผลงานน้อย หลักสูตรนี้จะเป็นทางออกสำหรับผู้ประเมินผลอีกหลักสูตรหนึ่ง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5ส เบื้องต้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5สไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • แนวคิดและหลักการที่สาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส
 • การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส
 • ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส
 • แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
 • การนำระบบ 5ส ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
 • รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส อย่างเป็นรูปธรรม
 • ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน
 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบอบรม 5ส ให้ได้ผลและยั่งยืน
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส ที่ประสบผลสำเร็จ
 • ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน
 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : สำรวจพื้นที่เข้าข่าย 3ส แรก
 • Workshop 2 : กำหนดพื้นที่ วิธีการดูแล ผู้รับผิดชอบ
 • Workshop 3 : วิธีการตวจสอบและการประเมินแต่ละพื้นที่

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 5ส

 • การบรรยาย 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/เกมส์ 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971, 061-651-6149

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%

ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437