การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เหมาะสำหรับ หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ


หลักการ/ แนวความคิด การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

                    ในยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บทบาทของหัวหน้างานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ หัวหน้างานยุคใหม่จำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลายเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

                     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของตนเองเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร

2. เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ที่มีต่อองค์กร เจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง)

3. เพื่อให้ทราบถึงทักษะต่าง ๆ ที่หัวหน้างานต้องมี และทราบถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างาน

4. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ

5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย

7. เพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะพัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร

 • การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

 • ภาวะผู้นำของบริษัท วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

2. บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

3. ภาวะผู้นำ และการสร้างภาวะผู้นำ ของหัวหน้างาน

4. หน้าที่หัวหน้างานในมิติต่าง ๆ

 • หัวหน้างานกับการพัฒนาตนเอง

 • หัวหน้างานกับการพัฒนาทีมงาน

 • หัวหน้างานกับงานด้านทรัพยากรบุคคล

 • หัวหน้างาน กับการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร

 • หัวหน้างาน กับการบริหารทีมงาน

5. ภารกิจหลักของหัวหน้างาน

 • ศิลปะการสอนงาน

 • ศิลปะการมอบหมายงาน

 • ศิลปะการสั่งงาน

 • การประเมินผลงาน

6. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

7. เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา

8. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

การบรรยาย 40%

กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437