ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างาน

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ