การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Supervisory Skills Development)

เหมาะสำหรับ หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ