New & Event

Alternate Text

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด - ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด - ปราจีนบุรี
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1
วิทยากร อ.นันทชัย อินทรอักษร
Alternate Text

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด
หลักสูตร POKA YOKE & Visual control การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด
วิทยากรอบรม โดย อ.นันทชัย อินทรอักษร

Alternate Text

บริษัทแคนาเดียนโซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

อบรม In house  Training 
วิทยากรอบรม โดย อ.นันทชัย อินทรอักษร