การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why

เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ