เทคนิคการประเมินผล การแจ้งผลงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ