การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ : TQM (Total Quality Management)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน