เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานให้กับตนเองมากขึ้น

2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน บริหารคน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

3. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ และศิลปะการบังคับบัญชา

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

5. เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล

6. เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอดที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • การปรับตัวของคนและองค์กรในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

 • บทบาท และหน้าที่ของผู้นำ

 • รูปแบบการเป็นผู้นำและสไตล์การทำงานของผู้นำ

 • พลังของผู้นำ พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”

 • การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

 • กลยุทธ์การสร้างภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง

   

2. ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • การเข้าใจทรัพยากรมนุษย์

 • ผู้บังคับบัญชาและการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ

 • รู้จัก เข้าใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลายสไตล์

 • ศิลปะการพูด การสื่อสาร

 • เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เทคนิคการสั่งงานให้ได้งาน และใจลูกน้อง

 • การแก้ปัญหา และการตัดสินใจให้สัมฤทธิ์ผล

 • ศิลปะ และเทคนิคการบังคับบัญชาในภาวะวิกฤต

 • เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437