มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพหัวหน้างานรุ่นใหม่

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ