Alternate Text

Kaizen for Productivity Improvement

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน