การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis

เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ