วิทยากรและที่ปรึกษา
อ.นันทชัย อินทรอักษร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง CPPC Co., Ltd. (CP Group)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง จำกัด

 • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ

 • เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิต

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง  CPPC Co., Ltd. (CP Group)

 • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส  Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG)

 • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส  NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.

 • วิศวกรซ่อมบำรุง Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd.

 • วิศกรไวเลส Huawei (Thailand) Co., Ltd.

 • วิศวกรโครงการ Inspritech Co.,Ltd

เชี่ยวชาญในหลักสูตร
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

 • เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่างมืออาชีพ

 • เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)

 • เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

 • 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (5S for Work Safety)

 • การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)

 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)

 • การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

 • เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)

 • ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement)

 • เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction)

 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง (FMEA & Risk management)

 • การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control (SPC))

 • การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3Gen 5Why)

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

Head Office

333/12 Moo3 Tubma Sub-district, Thapma, Mueang Rayong District, Rayong, 21000

Contact

Phone :

081-8014948
084-4344971

Email Address :

Contact@thematrixtraining.com

© 2019 by The Matrix Training.

 • 06-facebook-500grey01
 • lineofficialtextGrey01