photo.JPG
วิทยากรและที่ปรึกษา
อ.อิสระวัจน์ สิทธิการุณ
graduate.png
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี  วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

working.png
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • §รองผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล CPPC Public Company Limited (CP Group)

 • §วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

medal.png
ประสบการณ์การทำงาน
 • King Wai Group (Thailand) Public Company Limited

 • Keppel Thai Property Public Company Limited

 • Thai Nakarin Hospital Public Company Limited

 • Big C Super Center Public Company Limited

 • SAVL Company Limited§Sripathum University Chonburi

darts.png
เชี่ยวชาญในหลักสูตร
 • กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้

 • กฎหมายแรงงานที่ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ควรรู้

 • การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPIs และ Competency

 • การจัดทำ Training Matrix บนพื้นฐาน KPIs และ Competency

 • การจัดทำ ระบบประเมินผลงาน บนพื้นฐาน KPIs และ Competency

 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

 • วิทยากรคุณภาพ

 • การบริหารงานด้าน HR ของผู้บริหาร/หัวหน้างาน

 • HR for Non HR

 • HR for Management