การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (AM) (Total Productive Maintenance : TPM)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -6. Course Outline_TPM( AM)
.pdf
Download PDF • 685KB


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (AM)

(Total Productive Maintenance : TPM)หลักการและแนวความคิด


ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต

 • สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน มุ่งเน้นในหัวข้อ AM

 • เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • TPM : แนวคิดและความสำคัญ

 • ชนิดของการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

 • 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM

 • ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)

 • การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)

 • เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)

 • เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

 • เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

 • เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM

 • แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร

 • กรณีศึกษา และ Workshop

 • สรุป และถาม ตอบ


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)