การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -5
. Course outline_ การวางแผนการสืบทอดตำแ
Download COURSE OUTLINE_ การวางแผนการสืบทอดตำแ • 686KB


การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร

(Succession Planning)หลักการและแนวความคิด


เมื่อกล่าวถึง “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร” พบว่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานผู้บริหารระดับสูงตลอดจนฝ่ายบุคคลต่างตระหนักดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งวางแผน เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่หากว่าวันหนึ่งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ดังนั้นการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมกันวางแผน ปัจจุบันพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ขาดความรู้ในเรื่องนี้และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์หรือ emotion ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอเพื่อตอบคำถามพนักงานในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ แนวคิด ความสําคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง หากสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เชื่อว่าการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งในองค์กรต่อไปจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) อย่างต่อเนื่องตลอดไป


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ทราบแนวคิด ขั้นตอน และความสําคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร

  • บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายบุคคลและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • นําความรู้ที่ได้ รับ ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


1. ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)

2. กระบวนการ/ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร และอื่นๆ

3. การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติและสามารถตอบคำถามพนักงานได้

4. การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

5. ความแตกต่างระหว่าง Talent Management และ Succession Planning

6. การนำ Mentoring program (ระบบพี่เลี้ยง)เข้ามาใช้หลังจากที่ได้ successor

7. เทคนิคการชี้แจงผลและทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

  • การบรรยาย 50 %

  • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

  • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)