การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control (SPC))
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -
5. Course Outline_SPC
.pdf
Download PDF • 705KB


การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ

(Statistical Process Control (SPC))หลักการและแนวความคิด


การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง สอดคล้องตามความต้องการและข้อกำหนดของทางลูกค้า อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้อีกด้วย แต่การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น ความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในการนำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนของการคำนวณและตีความหมายของดัชนีวัดเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในเชิงของกิจกรรมด้านการผลิตภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009

 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทางสถิต

 • เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ

 • สามารถนำแผนภูมิควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • แนวคิดและวิวัฒนาการด้านสถิติ

 • ความสำคัญและความหมายของสถิติ

 • แนวทางการนำสถิติไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS16949:2009

 • ประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

 • ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ

 • เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ โดยใช้สถิติ เครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่

- Variable Control Chart

- Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR etc.

- Attribute Control Chart ,P Chart, np Chart, C Chart และ U Chart

 • เทคนิคการวิเคราะห์ และตีความหมายของความผิดปรกติ ในแผนภูมิควบคุมด้านต่างๆ

 • การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ

 • แนวคิดของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ

 • เทคนิคการคำนวนค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

 • การวิเคราะห์ และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่างๆ และการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ

 • กรณีศึกษากิจกรรมการใช้เครื่องมือทางสถิติ ในการควบคุมกระบวนการ และการวิเคราะห์ค่าความสามารถของกระบวนการ


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)