ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -13
. Course Outline_ความปลอดเกี่ยวกับไฟฟ้
Download COURSE OUTLINE_ความปลอดเกี่ยวกับไฟฟ้ • 700KB


ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(Safety in Electrical Works)หลักการและแนวความคิด


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น


การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา

ดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

 2. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วยเช่น การทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

แต่เนื่องจากสถานประกอบกิจการขนาดเล็กมีจำนวนลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำนวนน้อย นายจ้างอาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมลูกจ้างได้เอง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สมาคมฯ จึงเปิดการอบรมหลักสูตร หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเป็นไปตามประกาศกรมและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ดังกล่าวขึ้น


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระบบไฟฟ้า

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกัน

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและบทลงโทษ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า

 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า

 • ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์

 • หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

 • ความปลอดภัยส่วนบุคคลวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย

 • การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

 • วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ ไฟฟ้าช๊อตโดยการปั้มหัวใจ (CPR)

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)