การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -10. Course Outline_QCC (1D)
.pdf
Download PDF • 152KB


การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective QCC Activity)หลักการและแนวความคิด


หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม QCC ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือ QC Story เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม QCC ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว


การใช้กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools

 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

 2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

 3. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

 4. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC

 5. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 6. ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม QCC ด้วย PDCA

 7. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

 8. เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม

 9. เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 10. เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 11. เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน

 12. ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

 13. ตัวอย่างกิจกรรม QCC

 14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)