เทคนิคการนำเสนอผลด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ (Professional for Microsoft Power Point)หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -2
. Course Outline_เทคนิคการนำเสนอผลด้วย
Download COURSE OUTLINE_เทคนิคการนำเสนอผลด้วย • 713KB


เทคนิคการนำเสนอผลด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ (Professional for Microsoft Power)หลักการและแนวความคิด


เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนามาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนาเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคาบรรยาย ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทาให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม

- ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม

- ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง

 • เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ

- การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ

- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูป

แบบกราฟิก

- เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)

- เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ

- เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)

- เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)

- เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video

- เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube


 • เทคนิค Tips & Tricks

· รวมคีย์ลัดที่จำเป็น

· การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)

· การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ

· การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint

· การแปลงเป็นไฟล์ PDF

· การปริ้นสไลด์


 

ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา

 • Work Shop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม

 • Work Shop 2 : จิตสำนึกคุณภาพ

 • Work Shop 3 : เขียนแผนงาน PDCA

 • Work Shop 4 : สิ่งที่ควรปรับปรุงในองค์กร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)