การจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring System Setting)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -3
. Course outline_ การจัดทำระบบพี่เลี้ยง
Download COURSE OUTLINE_ การจัดทำระบบพี่เลี้ยง • 684KB


การจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

(Mentoring System Setting)หลักการและแนวความคิด


ในโลกยุคธุรกิจ 4.0 องค์กรต่างต้องการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่มีแนวโน้มจะหาได้ยากในตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรอื่นขององค์กรเช่น เทคโนโลยี และงบประมาณเพื่อการันตีว่าองค์กรจะยังคงมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานที่มีคนเจนวายและเจนซี เข้ามาทำงานในองค์กรมากขึ้นตามลาดับ องค์กรจึงต้องพัฒนาระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนา หล่อหลอมกล่อมเกลาและการสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต่างระดับกัน หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน และ HR ในการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงอย่างได้ผล


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง คุณค่าของระบบพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงขึ้นในองค์กร

 • เพื่อเข้าใจสำเร็จสร้างบุคลากรที่เหมาะสม มาเป็น “พี่เลี้ยง (Mentor)”

 • เรียนรู้กรณีศึกษาขององค์กรตัวอย่าง และแนวทางการประยุกต์จัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับวิทยากรรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


1. อะไรคือระบบพี่เลี้ยง และระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไร (ต่อพนักงาน หน่วยงานและองค์กร)

2. รูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยง และกรณีศึกษาขององค์กรที่ใช้ระบบ

 • พี่เลี้ยงแบบคู่ และพี่เลี้ยงแบบกลุ่ม

 • พี่เลี้ยงแบบเป็นทางการและพี่เลี้ยงแบบไม่เป็นทางการ

 • พี่เลี้ยงรูปแบบอื่นที่ควรรู้จัก

3. สิ่งที่ต้องจัดทำเมื่อต้องการสร้างระบบพี่เลี้ยงขึ้นมา

 • ระบบพี่เลี้ยงและแนวปฏิบัติ (Mentoring System & Practices)

 • การกำหนด บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบพี่เลี้ยง

 • คู่มือระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Manual) เป็นต้น

4. องค์ประกอบของระบบพี่เลี้ยงที่ต้องจัดทำ (พร้อมตัวอย่างบางองค์กร)

 • การกำหนด คุณสมบัติพี่เลี้ยง

 • การกำหนด แนวทางการคัดเลือกพี่เลี้ยง

 • การกำหนด แนวทางพัฒนาพี่เลี้ยง

 • การสร้างกลุ่มพี่เลี้ยงต้นแบบ

 • การกำหนด วิธีการมอบหมายพี่เลี้ยง

 • การกำหนด แผนการสื่อสารระบบพี่เลี้ยง

 • การเชื่อมโยงงานพี่เลี้ยงเข้ากับงาน Socialization/On-boarding พนักงานใหม่

 • การสร้างขวัญกำลังให้พี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงาน

 • การประเมินและติดตามผลระบบพี่เลี้ยง

 • การกำหนด ขอบเขตผู้รับผิดชอบการบริหารระบบ

5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และปัญหาอุปสรรคที่มักเกิดกับการจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร และแนวทางแก้ไข


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)