การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)




หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -



12. Course Outline_PM
.pdf
Download PDF • 684KB


การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา

(Preventive Maintenance & Management)


หลักการและแนวความคิด


ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหาก เครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้อมูลและประวัติเครื่องจักรเพื่อให้แผน PM มีความแม่นยำคาดการณ์ได้ แลสามารถวางแผนการบำรุงรักษาร่วมกับส่วนงานอื่นได้


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาน

 • ประกอบการทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ

 • เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance

 • เพื่อให้ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance

 • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรได้

 • สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกันหน่วยงานอื่นได้

 • เพื่อให้รู้จักบริหารการใช้อะไหล่ การกำหนด Min Max ของอะไหล่ในจำนวนที่เหมาะสม


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • วงจรการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

 • โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance

 • การวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failure)

 • บทบาทของผู้วางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planner)

 • ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการซ่อมบำรุง

 • การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลการเสียด้วย 7 Tools

 • การวิเคราะห์และคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกัน

 • การจัดการงานบำรุงรักษาป้องกันตามแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 • การลดและจัดอะไหล่คงคลังให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 • การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)