ระบบประเมินผลงานบนพื้นฐาน (KPI & Competency)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -6
. Course outline_ ระบบประเมินผลงานบนพื้
Download COURSE OUTLINE_ ระบบประเมินผลงานบนพื้ • 695KB


ระบบประเมินผลงานบนพื้นฐาน

(KPI & Competency)หลักการและแนวความคิด


หลักสูตรระบบประเมินผลงานบนพื้นฐานของ KPI & Competency ซึ่งถ้าพูดในเรื่องถึงการประเมินผลงานองค์กร หรือหน่วยงานจะพูดถึงระบบประเมินผลงานหลักๆ อยู่ 2 ด้านใหญ่คือ คือ KPI ซึ่งก็คือ ตัวชี้วัดผลงาน และ Competency ซึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานที่องค์กรคาดหวังว่าจะต้องแสดงออกให้เห็น


KPI คือตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายในการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี และ Competency คือพฤติกรรมที่ต้องการจากผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ที่รับผิดชอบใน KPI ข้อนั้นๆ ว่าจะต้องมีพฤติกรรมในเรื่องใดบ้าง จึงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายตาม KPI ที่กำหนดไว้ ซึ่งการกำหนด Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ KPI ที่ถูกประเมินในแต่ละปีด้วย ไม่ใช่นำเอา Core Competency, Functional competency หรือ Job Competency มาประเมินผลงานในแต่ละปี เพราะ Competency เพื่อการประเมินผลงานตอบคำถามเพียงว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้ผู้ดำรงตำแหน่งสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย ในขณะที่ Job Competency ตอบคำถามที่ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งงานนี้ควรจะมี Competency (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ)อะไรบ้างที่สามารถทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้ ซึ่งจะมีความหมายกว้างกว่า Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปีที่เน้นเพียงการตอบสนองเป้าหมายของ KPI เท่านั้น


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเข้าใจ KPI

 • เพื่อเข้าใจการเกณฑ์การประเมินผลงานด้วย KPI

 • เพื่อเรียนรู้กรณีศึกษาขององค์กรตัวอย่าง และแนวทางการการประเมินผลงานรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


1. ระบบประเมินผลงานบนพื้นฐานของ

 • ปัญหา/ข้อจำกัดของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรอื่น

 • ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดของระบบการประเมินผลงานของบริษัทฯ

2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

 • Balanced Scorecard

 • Key Performance Indicator

 • Competency

3. แนวคิดของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่

 • เน้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป)

 • เน้นการปรับแต่งเป้าหมายระหว่างหน่วยงานและตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

 • เน้นการประเมินผลงานจากสิ่งที่วัดได้จับต้องได้

 • เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถูกประเมิน

 • เน้นความชัดเจนในการประเมินเกรดของผลงาน

 • เน้นทั้งการตั้งเป้าหมายและการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ

4. ขั้นตอนหลักของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่

 • การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การกาหนดเป้าหมายของหน่วยงาน

 • การกระจายเป้าหมายหน่วยงานสู่ตาแหน่งงาน

 • การจัดทาใบประเมินผลงานรายบุคคล

5. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปี

 • วัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานประจำปี

 • ปัจจัยที่จะนามาใช้ในการประเมินผลงานประจำปี

 • การกำหนดน้าหนักของแต่ละปัจจัยในแต่ละกลุ่ม/ระดับพนักงาน

 • แนวทางการประเมินผลงาน/สรุปผลงานสิ้นปี

 • แนวทางการนาผลงานไปเชื่อมโยงกับการจ่ายผลตอบแทน

6. เทคนิคการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อการประเมินผลงานประจาปี (Coaching)

 • การพูดคุยเพื่อกำหนดเป้าหมาย (Goal setting)

 • การพูดคุยเพื่อติดตามผลงาน (Performance tracking)

 • การพูดคุยเพื่อสรุปผลงานประจาปี (Performance review)

 • หลักการพูดคุยกับลูกน้อง (Coaching principle)


WORKSHOP 1


วิทยากรจะดำเนินการทาตัวอย่างการกระจายและปรับแต่งเป้าหมายของผู้จัดการ

กับเป้าหมายขององค์กร


WORKSHOP 2

 • วิทยากรจะเลือกหน่วยงานตัวแทนมา 1 หน่วยงาน

 • ดำเนินการกระจายเป้าหมายของผู้จัดการสู่ตำแหน่งงาน

 • จัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงานและรายบุคคล


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)