ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -4
. Course Outline_Kaizenไคเซ็นเพื่อการเพ
Download COURSE OUTLINE_KAIZENไคเซ็นเพื่อการเพ • 693KB


ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต

(Kaizen for Productivity Improvement)


หลักการและแนวความคิด


การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลาระบบข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ระบบข้อ เสนอแนะ ไคเซ็นเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจึงได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานในการดำเนินการ จึงทำให้ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น

 • เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step

 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดไคเซ็นและสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในองกรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก QCDSMEE

 2. อบรม ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

 3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

 4. เทคนิคในการมองปัญหา

 5. ไคเซ็นกับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการจัดการระบบไคเซ็นในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

 6. กรณีศึกษารายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)