การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPIs และ Competency (Job Description (JD))
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -2
.Course outline_ การจัดทำ Job Descripti
Download COURSE OUTLINE_ การจัดทำ JOB DESCRIPTI • 672KB


การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPIs และ Competency

(Job Description (JD))หลักการและแนวความคิด


“ใบกำหนดหน้าที่งาน” หรือที่เราเรียกว่า Job Description (JD) ถือเป็นจุดเริ่ม ของการทำงานที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขต บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งงานหรือกล่าวสรุปโดยย่อได้ว่าจะทำงานนั้นให้สำเร็จจะต้องทำอย่างไร และอาจชี้ให้เห็นถึงกิจกรมของงานๆ ต่างด้วยซึ่ง Job Description ในรูปแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อีกต่อไป ดังนั้น การทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงไปสู่ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารผลการปฎิบัติงาน (Performance Management) และการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Path) เป็นต้น


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของ Job Description กับระบบ Competency & KPI

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการจัดทา Job Description บนพื้นฐาน Competency & KPI

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้การจัดทา Job Description บนพื้นฐาน Competency ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Job Description

 • แนวคิดและความหมายของ Job Description

 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Job Description

 • หัวใจสำคัญและความสำเร็จของใบกำหนดหน้าที่งาน

 • ปัญหาและอุปสรรคของ Job Description แบบเก่า

 • เหตุผลที่องค์กรควรทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Competency

 • กรอบแนวคิดและความหมายของ Competency

 • ประโยชน์ของการทา Competency ต่อองค์กร

 • ประเภทและระดับของ Competency ในองค์กร

 • แนวทางการหา Job Competency ของตำแหน่งงาน

3. ขั้นตอนการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency

 • กำหนด/ทบทวนโครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ขององค์กร

 • กำหนด/ทบทวนหน้าที่/ภารกิจของหน่วยงาน

 • กำหนด/ทบทวนหน้าที่ของตำแหน่งงาน

 • การกำหนดบทบาทและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • การกำหนด Competency ที่จาเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI’s)

4.สรุปการนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ประยุกต์ในองค์กร


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)