การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น HR มืออาชีพ (HR Professional)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -7
. Course outline_ การเตรียมความพร้อมสู่
Download COURSE OUTLINE_ การเตรียมความพร้อมสู่ • 690KB


การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น HR มืออาชีพ

(HR Professional)หลักการและแนวความคิด


การขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน “คน”ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและ กลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น บุคลากรในฝ่าย HR ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ HR มือใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจความคาดหวังที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีต่อฝ่าย HR รวมถึงเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่งาน และเห็นภาพความเชื่อมโยงและความสำคัญของระบบงาน HR ในแต่ละระบบ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรในฝ่าย HR รู้และเข้าใจงาน HR ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้การทำงานของฝ่าย HR สามารถตอบสนองภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็น HRมืออาชีพในอนาคต


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความคาดหวังที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีต่อฝ่าย HR

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงและความสำคัญการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของการนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างรอบด้านรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคค

 • บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

 • ความคาดหวังขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อฝ่าย HR

 • บทบาทของฝ่าย HR VSLine Manager

 • ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของ HR กับงานบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละระบบงาน

- การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

- การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกคนเก่งคนดี (Recruitment & Selection)

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

- การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

- การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

 • เครื่องมือและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ (Competency Based) และ KPI

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงาน (Career Path)

 • การนำเครื่องมือและระบบต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กร


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)