กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -1
. Course Outline_กฎหมายแรงงานที่หัวหน้า
Download COURSE OUTLINE_กฎหมายแรงงานที่หัวหน้า • 459KB


กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้

(HR Law)หลักการและแนวความคิด


กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

 • ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

 • สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ

 • Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

 • เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ

 • เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน

 • หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน

 • การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

 • การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง

 • ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 • การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 • ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

 • เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

 • วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท

 • ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ

 • ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 • อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา

 • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

 • หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

 • หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ

 • หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

 • หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

 • สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง

 • การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

 • การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน

 • ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

 • การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

 • ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

 • การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ

 • หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น

 • เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ

 • ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย

 • ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ

 • ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

 • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

 • สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา

 • การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน

 • การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)