เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากร อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ -
4
. Course outline_เทคนิคการบริหารคน สำหร
Download COURSE OUTLINE_เทคนิคการบริหารคน สำหร • 690KB


เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน

(HR for Non HR)หลักการและแนวความคิด


เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงานแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะ (Competency) หนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้หน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือ พ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


1. ผู้บริหารยุคใหม่กับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

 • ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2. เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหาร (Recruitment and Selection)

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

 • การสรรหาพนักงาน (Recruitment)

 • การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

3. เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหาร (Performance Management)

 • การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

 • การติดตามผลงาน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

4. เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหาร (Training & Development)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency

 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)

 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

5. เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR

 • การสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร

 • การจูงใจทีมงานแต่ละ Generation


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)