เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel For Working)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -9
. Course Outline_เทคนิคและการประยุกต์ใช
Download COURSE OUTLINE_เทคนิคและการประยุกต์ใช • 1.83MB


เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel

(Microsoft Excel For Working)หลักการและแนวความคิด


โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ


หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้

 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้

 • เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน

 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. Review Microsoft Excel และ Trip การใช้งาน Excel ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากบางท่านอาจจะศึกษาด้วยตัวเองมาบ้างแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับให้เข้าใจตรงกัน พร้อมแทรกเทคนิคที่น่าสนใจต่างๆ

 • ส่วนประกอบของ Microsoft Excel

 • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ copy งานเทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร shortcut ที่ทำงานทำงานได้รวดเร็ว

2. เข้าใจเรื่องลำดับของการคำนวณ และเครื่องหมายของการคำนวณ (Operation)

3. สูตรคำวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA, BAHTEXT

 • ตัวอย่างการคิดต้นทุน กำไร

4. สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY

 • ตัวอย่างการใช้งาน

5. สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน

 • IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP()

 • ตัวอย่างการประยุกค์ใช้สูตรที่ซับซ้อนเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น

6. การเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ข้อมูลใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook

7. การสร้างกราฟชนิดต่างๆ

8. การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table

9. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint

ถามตอบ ปัญหาต่างๆ และการแก้ไขปัญหา


ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : จัดทำบัญชี ต้นทุน กำไร พร้อมสร้างกราฟและนำเสนอผลงาน

 • Workshop 2 : จัดทำลำดับคะแนน 0-100 และใส่เกรด A-F พร้อมการนำเสนอ

 • Workshop 3 : ใช้ Function VLOOKUP() พร้อมการนำเสนอ

 • Workshop 4 : ใช้ Function Pivot table และสร้างกราฟ พร้อมการนำเสนอ


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)