เทคนิคการใช้ Excel ที่จำเป็น (Essential Microsoft Excel Techniques)หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -1
. Course outline_เทคนิคการใช้ Excel ที่
Download COURSE OUTLINE_เทคนิคการใช้ EXCEL ที่ • 701KB


เทคนิคการใช้ Excel ที่จำเป็น

(Essential Microsoft Excel Techniques)หลักการและแนวความคิด


โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ


หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม


ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้

 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้

 • เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน

 • เพื่อให้เข้าในการใช้ PIVOT Table / Chat

 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)

 2. สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA, BAHTEXT - ตัวอย่างการคิดต้นทุน กำไร

 3. สูตรการทางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY - ตัวอย่างการใช้งาน

 4. สูตรการคานวณที่ซับซ้อน - IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP() – ตัวอย่างการประยุกค์ใช้สูตรที่ซับซ้อนเพื่อการทางานที่ง่ายขึ้น

 5. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรด้วย Trace Precedents / Error checking / Evaluate Formula

 6. วิธีการสร้างกราฟประเภทต่างๆ Column , Line , Stacked Column , Pie Combination Charts , 2-Axis Chart

 7. การเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ข้อมูลใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook

 8. การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table

 9. สร้าง Dashboadrs ด้วย PivotTable

 10. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint

 11. เทคนิคการป้องกันข้อมูลด้วยการ ซ่อนสูตร / ป้องกัน Sheet / ป้องกันไฟล์


 


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)