เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -15
. Course Outline_เทคนิคการตัดสินใจและแ
Download COURSE OUTLINE_เทคนิคการตัดสินใจและแ • 722KB


เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

(Problem Solving and Decision Making Techniques)


หลักการและแนวความคิด


ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนา ปัญหาไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่ปัญหาคือผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเรา ทัศนคติเบื้องต้นต่อปัญหาจึงมีความสำคัญมาก การมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงบวกและการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ความคิดแก้ปัญหามุ่งไปที่ “เป้าหมาย” ที่ต้องการบรรลุให้สำเร็จ ในทางตรงกันข้ามการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงลบและไม่ยอมรับปัญหา ทำให้ความคิดจดจ่อไปที่ “อุปสรรคหรือปัญหา” ที่เกิดขึ้นแทน ซึ่งมีผลเสียต่อการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก ความชัดเจนใน “ปัญหาและวิธีปฏิบัติการแก้ไข” เป็นหัวใจที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Cause) สร้างความแตกต่างของวิธีการแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีปฏิบัติการแก้ไข” (Countermeasure) เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยเทคนิคการระดมสมองและความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ช่วยในการกำหนดแนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา (Appropriate Problem Solving)


การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีต้องมาจากการพัฒนาทักษะการคิดและเครื่องมือแก้ปัญหาต่างๆ ให้มีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดต่างๆ ได้แก่ การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming), แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram), แผนผังต้นไม้ (Logic Tree Diagram), เทคนิคการถามคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique), เทคนิคการตั้งคำถาม 5W+2H กับแผนภูมิแกนท์, และเทคนิคป้องกันปัญหา (List Problem & Corrective Action) เป็นต้น


การตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยการให้คะแนนจากการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบ, ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

 • เพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น

 • เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน

 • เพื่อเรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะสั้น

 • เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

 • เพื่อแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • การคิดอย่างเป็นระบบ

 • ระบบและรูปแบบการคิด มี 7 รูปแบบ คือ

· การคิดแบบแตกแขนง (Lateral Thinking)

· เป็นความคิดในแนวตรง Vertical Thinking

· การคิดอย่างมีตรรกะ Logical Thinking

· การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

· เป็นกระบวนการทางจิตสานึกเพื่อวิเคราะห์. Critical Thinking

· การคิดเชิงบวก Positive Thinking

· ความคิดในเชิงจริยธรรม Ethical Thinking

 • กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

· การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

· การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)

· การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)

· การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

· การตรวจสอบ (Monitoring Phase)

 • เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ QC 7 Tools

 • ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย 8D Report


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)