การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -11
. Course Outline_Zero defect & Product
Download COURSE OUTLINE_ZERO DEFECT & PRODUCT • 702KB


การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส

(Zero defect & Productivity Improvement by 5S)


หลักการและแนวความคิด


การการบริหารด้านคุณภาพที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ การลดของเสียให้น้อยที่สุด ถ้าองค์กรสามรถลดของเสียลงได้ พร้อมทั้งการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยมีการใช้วัตถุดิบและกำลังคนในการผลิตเท่าเดิม จะทำให้เกิดกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้เพิ่มกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานก็จะทำให้สร้างพื้นฐานและจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและมีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม 5 ส


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • แนวคิดและขั้นตอนในการทำให้ของเสียเป็นศูนย์

 • การหาสาเหตุของการเกิดของเสีย โดยใช้ QC Tools

· วงจรเดมมิ่ง ( Deming Circle) หรือ PDCA

· แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )

· ผังก้างปลา ( fish –bone diagram )

· การวิเคราะห์ Why Why Analysis

 • แนวทางการแก้ไขปัญหา

 • แนวทางการป้องกัน

 • ที่มา แนวคิดและความสำคัญในการทำ 5ส นิยาม 5ส

 • ขั้นตอนการทำ 5ส

 • ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 5ส

 • สรุปหัวใจของ 5ส

 • 10 ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5ส

 • ตัวอย่างการทำโครงการ 5สตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 50 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)