5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน (5S for Work Safety)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -10 Course Outline_5S for work safety
.pdf
Download PDF • 707KB


5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

(5S for Work Safety)หลักการและแนวความคิด


5ส. คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง


การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ในการอบรมพนักงานทุกคนจะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO HACCP เป็นต้น


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน

 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพและลดอุบัติเหตุต่องานที่ทำ

 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง

 • เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต กำไร ชื่อเสียงของบริษัทอย่างยั่งยืน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • ความหมายของความปลอดภัย

 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

 • แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

 • แนวคิดและหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส.

 • การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส.

 • ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส.

 • แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส. เพื่อความปลอดภัย

 • การนำระบบ 5ส. ไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัย

 • รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม

 • ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน

 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ได้ผลและยั่งยืน

 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส. ที่ประสบผลสำเร็จ

 • ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน

 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม


วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 50% เชิงปฏิบัติการ 50%)

 • การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

 • ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

 • กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)