5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการประเมินผลงาน (5S for Productivity & Auditor)หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -3 Course Outline_5ส&Auditor
.pdf
Download PDF • 694KB


5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการประเมินผลงาน

(5S for Productivity & Auditor)หลักการและแนวความคิด


อบรม 5ส. คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ 5ส. ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงาน


การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดและสิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO HACCP เป็นต้น


หลักสูตรนี้นอกจากกล่าวถึงการลงมือทำ 5ส. แล้วยังมุ่งเน้นเรื่องการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้า(Auditor) แบบยั่งยืนและได้มาตราฐาน ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ประเมินผลงาน ประเมินแบบไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัด จนกลายเป็นคนทำ 5ส. ตามข้อกำหนดกลับได้คะแนนในการประเมินผลงานน้อย หลักสูตรนี้จะเป็นทางออกสำหรับผู้ประเมินผลอีกหลักสูตรหนึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5ส.เบื้องต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ 5ส.ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5ส.ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • แนวคิดและหลักการที่สาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส.

 • การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส.

 • ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส.

 • แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส. ให้ประสบความสำเร็จ

 • การนำระบบ 5ส. ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

 • รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม

 • ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน

 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ได้ผลและยั่งยืน

 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส. ที่ประสบผลสำเร็จ

 • ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน

 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม


วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

 • การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

 • ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

 • กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)