การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
หลักสูตร 1 วัน

- วิทยากรอาจารย์นันทชัย อินทรอักษร -16. Course Outline_Quality Awareness
.pdf
Download PDF • 695KB


การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

(Quality Awareness)หลักการและแนวความคิด


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ

 • เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”

 • ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”

 • ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

 • ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”

 • แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

 • บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ

 • จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

 • ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ

 • การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ

 • พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ

 • สรุปการเพิ่มผลผลิต เพื่อความยั่งยืนขององค์กร


 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Work Shop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม

 • Work Shop 2 : จิตสำนึกคุณภาพ

 • Work Shop 3 : เขียนแผนงาน PDCA

 • Work Shop 4 : สิ่งที่ควรปรับปรุงในองค์กร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)