เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน
(HR for Non HR)
วิทยากร
อาจารย์อิสระวัจน์ สิทธิการุณ
- หลักสูตร 1 วัน -
หลักการและแนวความคิด

เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงานแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะ (Competency) หนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้หน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือ  พ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ผู้บริหารยุคใหม่กับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

 • ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2. เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหาร (Recruitment and Selection)

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

 • การสรรหาพนักงาน (Recruitment)

 • การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

3. เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหาร (Performance Management)

 • การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

 • การติดตามผลงาน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

4. เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหาร (Training & Development)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency

 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)

 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

5. เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR

 • การสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร

 • การจูงใจทีมงานแต่ละ Generation

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
50%

การบรรยาย

30%

เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม

20%

การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

(On-Line Registration for Public Training)

**หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาทางอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้งค่ะ
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :
081-8014948
084-4344971
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมะลิวรรณ (ลิ)
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนและบริษัท
สำนักงานที่ลงทะเบียน
ข้อมูลผู้เข้าอบรม
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
การชำระเงิน
แนบสลิปการชำระเงิน
Pay Slip

เราจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน

ค่าสัมมนา

+VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3% 

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%

3 ท่าน

(ท่านละ 3,700)

5 ท่าน

(ฟรี 1 ท่าน)

ท่านละ 3,333

4,000

3,700

3,333

280

259

233

60

111

100

4,280

3,959

3,567

1 ท่าน

รวมจ่ายสุทธิ

4,220

3,848

3,467

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน

ค่าสัมมนา

+VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3% 

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%

3 ท่าน

(ท่านละ 3,700)

5 ท่าน

(ฟรี 1 ท่าน)

ท่านละ 3,333

3,500

3,200

2,917

245

224

204

105

96

87.50

3,745

3,424

3,121

1 ท่าน

รวมจ่ายสุทธิ

3,650

3,328

3,033

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร

**ชำระก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**

วิธีที่ 1 :

ชำระโดยการโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์

SCBLogo2.png

รายละเอียด:

ชื่อบัญชี : บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง จำกัด

เลขที่บัญชี : 434-059795-7

สาขา : สาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

วิธีที่ 2 :

กรณีชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่ายในนาม

รายละเอียด:

บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
333/12 หมูที่3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215563000301

กรณีชำระเงินล่วงหน้า

 

กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in มาที่อีเมล์ contact@thematrixtraining.com

โดยระบุชื่อบริษัท/หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % มาที่บริษัทก่อนวันฝึกอบรม

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % กรุณานำมาให้ในวันฝึกอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าฝึกอบรมเต็มจำนวน